Wednesday, December 27, 2006

2006നു വിട

ഒരു വര്‍ഷം കൂടി അവസാനിക്കുകയായി... ഒരു പിടി ഓര്‍മ്മകളും സന്തോഷങ്ങളും നൊംബരങ്ങളും അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഈ വര്‍ഷവും വിട വാങ്ങുകയായി.
പുതുമയും പ്രതീക്ഷയും ജീവിതത്തില്‍ നന്മയും സമ്രിദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങള്‍ പുതുവര്‍ഷം നല്‍കും എന്ന് മനസ്സു മന്ത്രിക്കുകയായി...
എല്ലാം മറന്നു സന്തോഷിക്കാന്‍ ഒരു ദിനം കൂടി...
റോഡിലും പുഴക്കടവിലും ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികള്‍ ബാക്കിയാക്കി, ഈ വര്‍ഷം കടന്നു പോകും...
ഈ ലോകത്തിനു അടുത്ത വര്‍ഷം നന്മകളുടേതു മാത്രമാകട്ടേ എന്നു നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം...Wednesday, December 13, 2006

Sunset

What makes us too busy?
Why are we not able to find time to enjoy the sunsets and rainbows?
Location: Harderwijk, Netherlands
Date: October 2005

Monday, December 11, 2006

Lock & Key

A man who is 'of sound mind' is one who keeps the inner madman under lock and key.
- Paul Valéry, French poet, critic and thinker

Friday, December 08, 2006

Orange & Green

Location: Ouside Vanenburg Castle, Putten, Netherlands
Taken On: September, 2005

Thursday, December 07, 2006

Tuesday, December 05, 2006

2 - 98 Rule of the world

Two percent of adults have more than half of the world's wealth, including property and financial assets, according to a study by the U.N. development research institute...

Richest 2 pct own more than half the world: study

Great Work

One of the excellent photo blogs I have come across.
ഭൂതകാലക്കുളിര്‍
The author is Thulasi.
Great photos.

Saturday, November 04, 2006

Van Eck Phreaking

According to Wikipedia, Van Eck phreaking is the process of eavesdropping on the contents of a CRT or LCD display by detecting its electromagnetic emissions. It is named after Dutch computer researcher Wim van Eck, who in 1985 published the first paper on it, including proof of concept. Phreaking is the process of exploiting telephone networks, used here because of its connection to eavesdropping.

The electro magnetic radiations emitted by the computer's display can be captured with a high gain antenna. Using DSP hardware the picture can be reconstructed from the captured noise. Later Van Eck devices were proved to be effective even against laptop computers.

Wim Van Eck outlined the possibility in Computers & Security in 1985. He concluded: "If no preventive measures are taken, eavesdropping on a video-display unit is possible at several hundred meters distance, using only a normal black-and-white TV receiver, a directional antenna, and an antenna amplifier." To prove his point he took BBC crew around London in a van containing the required equipments and showed them what was on the computer screens at various companies.

There is an open source implementation for Van Eck Phreaking named EckBox.

During cold war KGB and CIA agents is said to have conducted Van Eck attacks against each other. The US Government concerned about EM spectrum security introduced a special class of secure environment called "Tempest Security."

TEMPEST (Transient EMission of PulsE Surveillance Technology) is a U.S. government codename for a set of standards for limiting electric or electromagnetic radiation emissions from electronic equipments. It is a counter-intelligence measure aimed at the prevention of radiation espionage such as Van Eck Phreaking.

50 years of Kerala

God's own country celebrated 50th birthday on 1st November 2006.
PM Manmohan Singh inaugrated the celebrations amidst the issues of security lapses in PM’s convoy .
Kerala is one of the top states in terms of human development index.
100% literate state.
Where first democratically elected communist government in the world came into power.
State rated high by National Geographic for tourism potential.
State where most number of suicides happen.
State with largest rate of unemployment among educated.
State where consumerism thrives on behalf of Keralites abroad.
Place where one MP's election is declared void allegedly making use of communal sentiments of people.
Place where reformists like Sri Narayana Guru who preached on 'one caste, one religion, one god for man' lived and died.
Place where ministers are known for making sensational news.
Land of K R Narayanan, Captain Lakshmi and Shashi Tharoor.
Land that gave birth to writers like O V Vijayan.
State with 44 rivers, excess rain and still facing water scarcity during summer.
Land of Neela Kurinji.
Ideal state once ruled by Maveli.
Land of Kalamandalam and Kathakali.
Place where Vasco da gama landed, paving the seeds of colonialization.
Homeland of valiant and brave Lion of Kerala, Kerala Varma Pazhassi Raja.
Land of jackfruit, coconut and ayurveda.
Motherland of Raja Ravi Varma.
Abode of Swami Ayyappan.
Birth state of K J Yesudas.
Land of Onam, Vishu, vallamkali and pulikkali.
Geographically Kerala may be 50 years young, but the distinct cultural identity existed even hundreds of years ago.

Monday, October 16, 2006

The Bike Trip to Ezhimala

Recently had a bike trip to Ezhimala.


http://en.wikipedia.org/wiki/Ezhimala_Hill

http://www.payyanur.com/ezhimala.htm

Jitheshettan, Shajiyettan and me started from Trikarpur on a rainy day. We were in two bikes - one splendor and one enfield.
We started around 11 AM. The first stop was Indian Coffee house at Payyanur where we got some food as parcel. We planned to have lunch somewhere in Ezhimala.

After getting the parcel, we started to Ezhimala. The route was picturesque. The road is along the sides of the river.
The first location we planned to visit is the Anjaneya Statue, supposed to be the largest Hanuman statue in Kerala.
This is on top of the hill. The slopes were steep and splendour was having tough time climbing it in first gear.

We reached the statue. The statue is tall one and as per the details written there, it is around 41 feet tall.
The hill is located in such a manner that it projects into the sea. On three sides of this hill are sea, with pristine blue water. There is a thickly forested area between the sea and one side of the hill. This location is not accessible to normal people. This region belongs to Indian Navy.

The fourth side of the hill is a panorama of vast plains with lots of water bodies. Its a wonderful sight. The view is really mesmerizing. Also there the sight of golden coloured sand of the beach is an excellant view. The sea takes a sharp curve since the hill projects into the sea.

After finishing the lunch, we started the downward descend. The road has sharp turns and the Arabian Sea can be seen below. Its really a wonderful view. Once we reached down, we started straight to the beach. It was drizzling already. We took shelter in one of the fisherman's resting place.

We walked along the beach. There is also a small estuary - the place where river joins the sea. We could see the blue water of sea getting mixed with muddy water of river. Also there is a small harbour kind of thing (Harbour may be too much to describe it, but I dont have any other word). Some 4 or 5 boats were there. Some boats were coming from sea after days catch. Some boats were leaving to sea. On the shore, people were stiching broken fishing nets.

Some boys were angling on the sea. The ease with which they were catching the fishes was amazing. Every 20 seconds each of them were getting a fish. There were using pieces of mathy ('mackeral' - not sure about the translation) as bait.
One fisherman asked whether we wanted some fresh fishes. Since it was time of Navarathri, we thankfully declined it.

We spent sometime watching the actions happening over there. Then we slowly walked along the beach for sometime.
Aroung 4 PM, we started from there. Reached home around 4.30 PM.


Panoramic view of the sea from top of the hill. An island can be seen inbetween the sea and the hill


Picure says all


A photographic experimentation


Infront of the statue


Royal Enfield and the splendor


View towards the east from top of the hill


Me and Jitheshettan


Shajiyettan, me and Jitheshettan


View of the sea shore


Another view taken while descend


Ezhimala in the eyes of foreign tourists: Abul Fida and Marco Polo


Road and Sea shore together


View of the beach


A boat in the sea shore


Shajiyettan and Jitheshettan


View of the coast


Boat returning after days fishing


A person angling alone


Getting into the sea


Fisherman pulling boat to the shore


Fishing nets being repaired


Close view of the net


Flower in the shore


A different view

Posted by Picasa

- End of Journey -

Saturday, October 07, 2006

Cost of War

War does not determine who is right - only who is left. ~Bertrand Russell

Only the dead have seen the end of war. ~Plato

The cost of Iraq war:
National Priorities Project

Sunday, October 01, 2006

Monsoon in Kerala

Some photos taken during rainy season Posted by Picasa

Friday, September 29, 2006

The Great Irony

"Is there something that bothers or preoccupies you?"

Read on...
http://sonic200.com/others/tuongphan.htm

(Image courtesy http://www.henrygeorge.org)

Monday, September 25, 2006

One day at Mysore

Started on Saturday evening to Mysore... It was kind of unplanned visit.
Started at around 3PM from Diray circle to Mysore. There were some confusions regarding the mode of transport.
Initially we planned to take the train, which is at 2.15PM from Majestic. Another option we thought of is going by bike. Since there were only two travellers, I felt it may not be good idea to travel in bike... Bike travel needs atleast 4 people and 2 bikes.

Finally decided to go by bus from Majestic. Cousin (Viju) joined me at Majestic. There was no advanced booking since there were busses frequently. Lots of people were waiting for volvo. So we decided to take Rajahamsa bus. Within 5 mins, Veerajpet bus came, which travels via Mysore. Got front seats. Tickets per person costed around Rs. 85.
The road was really good and the i did not waste much time and started off to sleep. After sometime, i was awakened by the smell of roasted groundnuts, which Viju bought at some place on the way. On the way he was also taking photos from inside the bus.Bangalore - Mysore Highway


Overtaking a car...


Rail beside the highway

We reached Mysore around 8 PM and checked into Nandini lodge beside suburban bus station. Kept the bag there and started roaming around. The whole city was decorated for the Dussera festival. Took lots of snaps.

Mysore clocktower

Viju crossing road

Statue near clocktower

Palace view and Gaanamela

There were lots of people, elepahants and horse carriages with traditionally dressed people.
Some events were going on. Ganamela was there infront of the palace. Colorful fireworks from Chamundeshwari hills marked the starting of festival. The entire city was decorated with golden coloured lights.

Me infront of palace...

Full view of Mysore palace


Palace in Lights


Palace Again.. and horse too


Another angle of Mysore palace

Temple

Decoration on road side

Around 11 we went back to lodge, had food and slept like a log.
Next day we had planned to visit Dineshettan. Around 10 we started to his place that was around 3 kms from city. Met Dineshettan. He has a shop at Kalyangiri Nagar. Roamed around with him in nearby places till evening. Understood that lots of infrastructure things are cominng up in the city.


Dineshettan & Friend


More friends of Dineshettan


That's me


Signboard

The city is a small one. Dineshettan is there since last 15-20 years and said that lots of changes are happening since last 1 year. Dineshettan is extremely helpful and never we felt that we were meeting him for first time!
After saying good bye to Dineshettan, we started to city. Went straight to St. Philomina's church. Took some fotos, bought some momentos outside the church and then went to lodge.


St. Philomina's church


Bhoomiyude avakashikal


Keychain art!


Kerala SRTC taking rest in Mysore


Simple art


Viju sparing a moment in between bargaining


Boy selling watermelons

It was around 5 PM by that time. After checking out from the room, went straight to bus station and got into the first Volvo waiting there. Got back seats.


Kaveri river


Inside Volvo

Once the bus started, they put some Kannada movie. Sleep conquered me without much delay. After sometime, i got up.
The movie was still going on. The cold atmosphere inside the bus somehow kept me away from sleep. Patiently started watching the movie. It seemed to a relatively old Kannada movie (90's). Heroine was Sunita (who acted in some Malayalam movie).
The movie was proceeding in an unexpected manner (no proper storyline). Somehow the movie finished after sometime.
By that time we were in Majestic.

Majestic - the end of journey!

Got down there and caught next bus to Diary Circle. Reached room at around 9 PM. After having food, slept peacefully.